Informace ke zpracování osobních údajů

V případě, že jste společnosti G-JET s.r.o. udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jakoukoli formou komunikace, rádi bychom Vás tímto poskytli veškeré související informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem. Tyto informace se vztahují i na případy, kdy zákonnost zpracování vyplývá z jiného právního titulu než Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)., případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce
  Správcem Vašich osobních údajů je společnost G-JET s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ: 27079171 (dále jen „G-JET“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu článků níže, nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 225 010 200 nebo na e-mailové adrese dispatch@g-jet.eu.
 2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování
  Zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a G-JET a charakterem poskytované služby. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu nebo občanského průkazu, čísla Vašich věrnostních programů, případně další údaje, které nám sami dobrovolně sdělíte.Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny výše, zpracováváme pro tyto účely:

  • zajišťujeme pro Vás leteckou dopravu námi provozovaným letadlem, případně letadlem jiného provozovatele. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme pro účely přijetí k přepravě, rezervaci a vystavení letenky, případně dalším Vámi objednaným službám;
  • jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje; právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti;
  • pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu potřebujeme uchovávat výše uvedené osobní údaje; právním základem takového zpracování je oprávněný zájem G-JET či třetí strany.
 3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů
  Vaše osobní údaje může společnost G-JET předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o letecké společnosti, handlingové společnosti, případně společnosti zajišťující transportní nebo ubytovací služby. Vaše osobní údaje sdílíme s výše uvedenými společnostmi pouze v případech, kdy se na Vaší přepravě aktivně podílí.V destinacích, do kterých létáme, využíváme handlingové společnosti. Sdílení Vašich osobních údajů s handlingovými společnostmi je nezbytné pro odbavení Vás i Vašich zavazadel. Handlingový partner se liší dle destinace, z/do které cestujete. Pokud ve Vaší destinaci požadujete další služby, např. zajištění transportních nebo ubytovacích služeb, budeme Vaše osobní údaje sdílet také s těmito společnostmi.

  V určitých případech je nutné, abychom Vaše osobní údaje sdíleli s orgány státní správy. Nejedná se ovšem pouze o orgány státní správy v České republice, ale zejména o orgány zajišťující pohraniční kontrolu nebo bezpečnost v cílových destinacích. Vaše osobní údaje těmto složkám předáváme na základě zákonné povinnosti, jinak by se mohlo stát, že nebudete přijati k přepravě nebo Vám nebude povolen vstup do příslušné země. Pokud během letu dojde k mimořádné události, jsme v určitých případech povinni nastalou situaci ohlásit příslušným orgánům státní správy.

  Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme, nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete. V určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jako naše společnost.

  Při předávání osobních údajů využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti předání.

 4. Doba uložení osobních údajů
  Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a G-JET. Po uplynutí této doby všechny Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud souhlas odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje po dobu deseti let.
 5. Práva subjektu údajů
  V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu G-JET, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti G-JET jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.